Welkom Gast. Inloggen or Registreren

3 Antwoorden

Moet ik inkomsten uit advertenties aangeven als bijberoep?

Vraag van: 1959 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik heb een hobbywebsite die mij jaarlijks gemiddeld tussen de € 2000 en € 2500 opbrengt aan advertentie inkomsten. Het plezier primeert bij mij boven de inkomsten.

Zou het voor mij voordelig  kunnen zijn om dit als zelfstandige activiteit in bijberoep te doen?

3 Antwoorden 1. Boekhoudkantoor De Factuurwinkel bvba

  Een be­dien­de die bij­ver­dient als ver­ze­ke­rings­agent of zelf­stan­dig boek­hou­der, een ar­bei­der die na zijn werk­uren bij­klust als tuin­man, een amb­te­naar die bij­ver­dient als zelf­stan­dig café-uit­ba­ter, een sport­le­raar die in zijn vrije tijd avon­tu­ren­toch­ten in de Ar­den­nen or­ga­ni­seert,… Het zijn al­le­maal zelf­stan­di­gen in bij­be­roep.

  1. Wan­neer ben ik zelf­stan­dig in bij­be­roep?
  U bent zelf­stan­dig als u een na­tuur­lijk per­soon bent en een be­roeps­be­zig­heid uit­oe­fent zon­der een ar­beids­over­een­komst of sta­tu­tair ver­bon­den te zijn. Ven­noot­schap­pen of an­de­re ju­ri­di­sche en­ti­tei­ten val­len niet onder deze de­fi­ni­tie.
  U bent zelf­stan­dig in bij­be­roep als u naast uw zelf­stan­di­ge ac­ti­vi­teit ge­woon­lijk en hoofd­za­ke­lijk nog een an­de­re be­roeps­ac­ti­vi­teit (in hoofd­be­roep) uit­oe­fent. Opdat het een hoofd­be­roep zou zijn, moet u een be­paald mi­ni­mum aan­tal uren pres­te­ren. Ver­der zijn er geen be­per­kin­gen. U mag zo­veel tijd aan het bij­be­roep be­ste­den als u zelf wilt en on­ge­brei­deld bij­ver­die­nen.

  2. Wat zijn de ge­vol­gen op so­ci­aal vlak?
  Als zelf­stan­di­ge in bij­be­roep bent u on­der­wor­pen aan het So­ci­aal Sta­tuut van de Zelf­stan­di­gen. Dat houdt in dat u zich tij­dig moet aan­slui­ten bij een so­ci­aal­ver­ze­ke­rings­fonds voor zelf­stan­di­gen, so­ci­a­le bij­dra­gen be­ta­len en aan­slui­ten bij een mu­tu­a­li­teit (voor zover dat nog niet is ge­beurd in het kader van het hoofd­be­roep).

  3. Hoe wor­den so­ci­a­le las­ten be­re­kend?
  De so­ci­a­le­ze­ker­heids­bij­dra­gen wor­den be­re­kend op een re­fer­te-in­ko­men. Dat is in prin­ci­pe uw (ge­her­waar­deerd) net­to-in­ko­men als zelf­stan­di­ge van 3 jaar terug. Voor be­gin­nen­de zelf­stan­di­gen is die be­re­ke­nings­wij­ze ui­ter­aard niet mo­ge­lijk. In de aan­loop­pe­ri­o­de be­taalt u voor­lo­pi­ge (mi­ni­mum)bij­dra­gen. U kunt er vrij­wil­lig voor kie­zen om meer te stor­ten. Later wordt de voor­lo­pi­ge bij­dra­ge aan­ge­past in func­tie van uw wer­ke­lij­ke in­kom­sten.
  Lage in­ko­mens ont­snap­pen aan de so­ci­a­le bij­dra­gen. U bent geen bij­dra­gen ver­schul­digd als uw ge­her­waar­deer­de in­kom­sten uit uw bij­be­roep de grens van 1.​308,18 euro (in­kom­sten­jaar 2010) niet over­schrij­den.

  Let wel, als zelf­stan­di­gen in bij­be­roep ge­niet u in prin­ci­pe rech­ten in de so­ci­a­le ze­ker­heid op grond van uw hoofd­ac­ti­vi­teit. De so­ci­a­le bij­dra­gen die u als zelf­stan­di­ge ver­schul­digd bent, le­ve­ren mee­st­al geen bij­ko­men­de rech­ten op het ge­bied van so­ci­a­le ze­ker­heid.

  4. Ben ik btw-plich­tig?
  Ook als zelf­stan­di­ge in bij­be­roep bent u on­der­wor­pen aan de btw-re­gel­ge­ving in zover u als btw-be­las­ting­plich­ti­ge han­de­lin­gen ver­richt (vb ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar valt niet onder de be­last­ba­re han­de­lin­gen). U moet een btw-iden­ti­fi­ca­tie­num­mer aan­vra­gen, op re­gel­ma­ti­ge tijd­stip­pen btw-aan­gif­ten in­die­nen en de ver­schul­dig­de btw door­stor­ten aan de Schat­kist.

  Voor klei­ne on­der­ne­min­gen wordt een uit­zon­de­ring ge­maakt. Als het jaar­lijks om­zet­cij­fer voor de ac­ti­vi­teit in bij­be­roep 5.​580,00 euro niet over­stijgt, bent u vrij­ge­steld van de ver­plich­ting om btw be­ta­len. U ver­liest dan wel het recht om be­taal­de btw af te trek­ken.

  5. Wat zijn de boek­houd­kun­di­ge ver­plich­tin­gen?
  Zoals alle zelf­stan­di­gen heeft u boek­houd­kun­di­ge ver­plich­tin­gen. Die ver­schil­len naar ge­lang van de omzet en de (ju­ri­di­sche) vorm die u ge­ko­zen hebt.

  6. Wat is het ef­fect voor de per­so­nen­be­las­ting?
  U cu­mu­leert de in­kom­sten van de twee ac­ti­vi­tei­ten, uw hoofd- en bij­be­roep. De in­kom­sten uit uw bij­be­roep wor­den bij uw be­roeps­in­ko­men (uit het hoofd­be­roep) ge­voegd. Ho­ge­re be­last­ba­re in­kom­sten heb­ben ho­ge­re be­las­ting­ta­rie­ven tot ge­volg. De be­las­ting­scha­len zijn im­mers pro­gres­sief: het per­cen­ta­ge stijgt naar­ge­lang van het be­drag stijgt.

  7. Moet ik voor­af­be­ta­lin­gen doen?
  Zelf­stan­di­gen die niet aan voor­af­be­ta­lin­gen doen, wor­den ‘be­straft’. De be­las­ting op be­roeps­in­kom­sten wordt met een be­paald per­cen­ta­ge ver­meer­derd. Dat lot on­der­gaan ook zelf­stan­di­gen in bij­be­roep. Net zoals elke zelf­stan­di­ge (in hoofd­be­roep) kunt u die be­las­ting­ver­meer­de­ring ver­mij­den door drie­maan­de­lijk­se voor­af­be­ta­lin­gen te doen.

  De ver­meer­de­rings­per­cen­ta­ges bij geen of on­toe­rei­ken­de voor­af­be­ta­lin­gen ver­schil­len naar­ge­lang het kwar­taal waar­in de voor­af­be­ta­ling moet ge­beu­ren. Voor de in­kom­sten die u in 2010 heeft, zijn die per­cen­ta­ges 3% voor voor­af­be­ta­ling in het voor het eer­ste kwar­taal, 2,5% voor het twee­de, 2% voor het derde en 1,5% voor het vier­de. Doet u he­le­maal geen voor­af­be­ta­ling, dan wordt de glo­ba­le ver­meer­de­ring be­reikt door de (op het in­ko­men uit het zelf­stan­dig bij­be­roep) ver­schul­dig­de be­las­ting te ver­me­nig­vul­di­gen met 2,25%.

  8. Hoe vul ik mijn aan­gif­te­for­mu­lier in?
  De in­kom­sten uit uw zelf­stan­dig bij­be­roep geeft u aan in deel 2 van de aan­gif­te per­so­nen­be­las­ting. Het Vak hangt af van de aard van uw ac­ti­vi­teit: Vak XVI voor Be­zol­di­gin­gen van be­drijfs­lei­ders, Vak XVII voor Win­sten en Vak XVIII voor Baten.

  9. Mag ik be­roeps­kos­ten aan­ge­ven?
  Zelf­stan­di­gen die een be­zol­di­ging als be­drijfs­lei­der ont­van­gen of die baten ont­van­gen, kun­nen hun wer­ke­lij­ke kos­ten af­trek­ken of een be­roep doen op de voor hen voor­zie­ne for­fai­tai­re kos­ten­af­trek. U kunt die keuze maken, on­ge­acht de ma­nier waar­op u de kos­ten van uw hoofd­be­roep aan­geeft. Het is per­fect mo­ge­lijk dat u voor uw hoofd­be­roep kiest voor de for­fai­tai­re af­trek van be­roeps­kos­ten en voor de in­kom­sten uit uw zelf­stan­di­ge ac­ti­vi­teit kiest voor de wer­ke­lij­ke be­roeps­kos­ten. Enkel als u win­sten be­haalt uit uw zelf­stan­dig (bij)be­roep, heeft u geen keuze en bent u ver­plicht uw wer­ke­lij­ke be­roeps­kos­ten aan te geven.

  De for­fai­tai­re be­roeps­kos­ten voor be­drijfs­lei­ders zijn vast­ge­steld op 5% (aan­slag­jaar 2010) van het bru­to­be­drag met een maxi­mum van 3.​380,00 euro. Met be­trek­king tot de baten wor­den de for­fai­tai­re be­roeps­kos­ten op een­zelf­de wijze vast­ge­steld als voor werk­ne­mers.

  10. Wat als ik meer kos­ten dan in­kom­sten heb?
  Wan­neer u bij de uit­oe­fe­ning van uw zelf­stan­di­ge ac­ti­vi­teit meer be­roeps­kos­ten heeft dan in­kom­sten, dan lijdt u ver­lies. Dat be­roeps­ver­lies mag u in de tijd on­be­perkt over­dra­gen naar an­de­re aan­slag­ja­ren, ten­min­ste in de mate dat het ver­lies ook niet kan wor­den aan­ge­re­kend op de an­de­re be­roeps­in­kom­sten. Het in een be­last­baar tijd­perk niet-af­ge­trok­ken ge­deel­te van de be­roeps­kos­ten (in­clu­sief de be­taal­de so­ci­a­le bij­dra­gen) gaat met an­de­re woor­den niet (de­fi­ni­tief) ver­lo­ren. 2. Walter

  bedankt voor de uitgebreide info. Maar wat mij nog niet duidelijk is, is of het in mijn geval (met redelijk beperkte inkomsten) interessant is om hiervoor ook effectief mezelf te registreren als zelfstandige-in-bijberoep dan wel dit te blijven doen op persoonlijke basis. 3. Startersforum

  Ik denk dat je best het antwoord op deze vraag eens goed leest. Ook al valt het wellicht tegen 🙁


Deze vraag beantwoorden