Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Hoe moet ik de inkomsten van een webshop aangeven?

Vraag van: 5666 keer bekeken Boekhouden

Als leek, heeft de info op deze site me al goed geholpen. Ik ben van plan een webshop te openen, en zie het eerste jaar de omzet niet perse hoger zijn dan € 5.580. Reken ik dan naar de klant de prijs incl. BTW aan? Verder, hoe wordt er gecontroleerd / hoe moet ik indienen wat de inkomsten zijn? Elke dag een overzicht van de inkomsten bijhouden en dat indienen?

1 Antwoorden 1. Boekhoudkantoor De Factuurwinkel bvba

  Als je omzet lager ligt dan € 5.580,00 exclusief btw per jaar, val je onder de vrijstelling kleine ondermingen en dienen er geen btw aangiften te worden opgemaakt. Wel 1 keer per jaar een btw-listing, maar dat is een formaliteit.

  De boekhouding bestaat uit aankoop-en verkoopdagboek. In functie van hoe inkomsten binnen komen, moet je een kasboek en dagonvangstenboek bijhouden.

  In de praktijk stellen we vast dat bij BTW-controles steeds meer de nadruk gelegd wordt op de formele verplichtingen.

  Hierbij komen steeds meer discussies naar voor waarbij blijkt dat veel btw-plichtigen ervan uitgaan dat zij in regel zijn met de verplichting voor het houden van een dagontvangstenboek inzien zij een kasboek bijhouden.

  Niets is echter minder waar: het kasboek is wel een financieel dagboek maar is geen dagontvangstenboek.

  Hierna vindt u de belangrijkste verschilpunten tussen het “kasboek” en het “dagontvangstenboek”.

  Het kasboek

  Het bijhouden van een kasboek, vindt zijn oorsprong terug in de wet op de boekhouding. Hierin wordt gestipuleerd dat elke onderneming een passende boekhouding dient te voeren, rekening houdende met de aard en de omvang van haar bedrijf.

  De drie voornaamste dagboeken bij elke onderneming zullen steeds de volgende zijn:

  Aankoopdagboek (via onze boekhouding)
  Verkoopdagboek (via onze boekhouding)
  Financiele dagboeken (de bank en de kas)

  Hoe wordt een kasboek opgemaakt?

  In een kasboek worden alle mutaties in de liquide middelen in contanten zonder uitstel, getrouw en naar tijdsorde ingeschreven, met omschrijving van de verrichtingen, alsmede de dagelijkse saldi.

  De volgende mutaties kunnen worden onderscheiden:

  1 De inkomende kasgelden

  -Een contante verkoop, waarbij de onderneming niet de verplichting had om een factuur op te maken
  -Een contante betaling van een klant van een factuur
  -Transferten van liquide middelen naar bank of van de bank
  -Stortingen van eigen gelden

  2 De uitgaande kasgelden

  -Betaling van onkosten zonder factuur (kasticket of ander bewijs)
  -Betaling van een factuur van een leverancier
  -Transferten van liquide middelen
  -opnamen van gelden

  Het dagontvangstenboek

  Het dagontvangstenboek wordt geregeld door het BTW-wetboek. Ook hier kunnen we terugvallen op het volgende principe: de belastingplichtigen moeten aan de omvang van hun activiteiten aangepaste boekhouding voeren om de belasting over de toegevoegde waarde te kunnen toepassen en controleren.

  Dit dagboek kan zowel op papier als electronisch worden bijgehouden

  Wat zijn de voornaamste kenmerken van een dagontvangstenboek?

  -Per bedrijfszetel dient een dagboek aangelegd te worden, waarin de ontvangsten ingeschreven worden m.b.t. de handelingen waarvoor niet verplicht is om een factuur op te maken en waarvoor er ook geen factuur werd opgemaakt, bijvoorbeeld verkoop aan particulieren
  -In het dagonvangstenboek worden de ontvangsten globaal van dag tot dag ingeschreven per BTW-tarief. Elke globale inschrijving dient weliswaar verantwoord te worden door gedetailleerde bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld kasticketten.
  -Leveringen van goederen met een waarde van meer dan € 250,00 inclusief btw en per eenheid, dienen afzonderlijk in het dagontvangstenboek ingeschreven worden, met duidelijke vermelding van de aard van het verkochte goed
  -Een verkeerdelijke inschrijving in het dagontvangstenboek kan gecorrigeerd worden maar enkel door een nieuwe, afzonderlijke inschrijving op de dag waarop de fout werd ingezien, met een verwijzing naar de inschrijving die wordt gecorrigeerd. De verkeerdelijke inschrijving mag niet onherkenbaar gemaakt worden.

  Het dagontvangsten boek mag ook digitaal bijgehouden worden. Er moet evenwel benadrukt worden dat men hier in geen geval het scannen van het dagontvangstenboek beoogd dat op papier werd gehouden en ook NIET het houden van dit dagboek in een Excel-bestand.

  Het is niet nodig van effectief 2 aparte boeken bij te houden.

  Men moet er alleen zorg voor dragen dat in het betrokken boek de diverse informatie die door de BTW-wetgeving vereist wordt minsten is opgenomen naast de andere inkomsten en uitgaven.


Deze vraag beantwoorden