Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Als werkzoekende starten als zelfstandige

Vraag van: 1374 keer bekeken Sociaal statuut

Ik ben 56j en heb 34 j onafgebroken gewerkt. Ik ben ontslagen en betaald tot 15 maart 2015. Ik zou graag als zelfstandige consultant werken.

- Kan ik nu al beginnen?

- Behoud ik het recht op stempelgeld als ik binnen een paar jaar zou vaststellen dat het niet echt werkt?

 

2 Antwoorden 1. Carbofisc

  Op zich kan je nu al beginnen, en zelfs nog tot 15 maart in bijberoep.

  Je recht op stempelen behoud je nog even. 2. Zenito Ondernemingsloket

  Beste,

  Tot eind december 2014 bent u in bijberoep.

  U hebt geen recht op uitkeringen tijdens de periode waarin u dit beroep uitoefent.

  Indien u, gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep, verbonden was door een overeenkomst met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer behorende tot de doelgroep “uitkeringsgerechtigd vergoede werkloze”, dan kan u eventueel een acco-werkhervattingstoeslag ontvangen ten laste van de RVA en dit gedurende maximaal 12 maanden.
  Indien u ten minste 55 jaar bent als u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep, dan kan u tijdens uw zelfstandige activiteit eventueel een “gewone” werkhervattingstoeslag ontvangen ten laste van de RVA.

  Na de stopzetting van uw zelfstandig beroep kunt u evenwel opnieuw toegelaten worden tot het recht op uitkeringen indien u dit beroep maximum 15 jaar hebt uitgeoefend (3 jaar onderbreking van de werkloosheid tijdens dewelke u uw toelaatbaarheid behoudt ongeacht uw activiteit, verlengd met maximum 12 jaar activiteit als zelfstandige). Indien uw zelfstandige activiteit evenwel vóór 01.08.2007 de maximumduur voorzien in de vroegere reglementering al heeft bereikt (3 jaar + maximum 6 jaar zelfstandige activiteit), zult u de termijn van 15 jaar om opnieuw toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen niet kunnen inroepen.

  Het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt beïnvloed door de duur van de werkloosheidsperiode. Een korte zelfstandige activiteit wordt echter met werkloosheid gelijkgesteld. Een periode van zelfstandige activiteit van minstens 6 maanden, wordt daarentegen niet als een werkloosheidsperiode gerekend. Duurt de activiteit minstens 6 maanden, dan zult u in principe na de stopzetting van uw activiteit een uitkering ontvangen die even hoog is als voordien.

  U geniet werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen en u wenst een zelfstandige activiteit voor te bereiden?
  Welke activiteiten mag u uitoefenen?
  U kunt, met behoud van uitkeringen, gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden, uw vestiging als zelfstandige voorbereiden door bepaalde activiteiten te verrichten: studies met betrekking tot de haalbaarheid van het beoogde project, de inrichting van de lokalen en de installatie van het materiaal, het leggen van de nodige contacten om het project op te starten en het vervullen van de administratieve formaliteiten.

  Ondermeer de volgende activiteiten zijn toegelaten: marktstudies verrichten, een handelszaak of burelen kopen of huren, vennoten, leveranciers en kredietverleners zoeken, een vennootschap oprichten, personeel aanwerven (dat men evenwel nog niet mag tewerkstellen), productiegoederen aankopen, stappen ondernemen in verband met het handelsregister, de BTW en de sociale zekerheid.

  Welke formaliteiten moet u verrichten bij de aanvang van de voorbereiding?
  U moet voorafgaandelijk en schriftelijk aangifte doen van de voorbereiding bij het werkloosheidsbureau door middel van het formulier C45 E” Aangifte van activiteiten ter voorbereiding op een vestiging als zelfstandige of op de oprichting van een onderneming ” dat u kunt verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling. De mogelijkheid om uw zelfstandige activiteit voor te bereiden is beperkt tot maximum 6 maanden en eenmalig. Vanaf het ogenblik dat u uw zelfstandige activiteit effectief uitoefent, hebt u geen recht meer op uitkeringen.

  Wenst u begeleid te worden door een “steunpunt voor starters”?
  Bent u bij de aanvraag van de ondersteuning jonger dan 30 jaar, en was u nooit eerder gevestigd als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, dan kan u gedurende ten minste drie tot ten hoogste zes maanden, begeleid worden door een Steunpunt voor starters. Neem daartoe contact op met het Participatiefonds (www.fonds.org) of met een Steunpunt voor starters. Geniet u bovendien inschakelingsuitkeringen (geen werkloosheidsuitkeringen!), dan kan u bovendien vanwege het Participatiefonds een vergoeding ontvangen die cumuleerbaar is met de inschakelingsuitkering. Het feit dat u inschakelingsuitkeringen geniet kan door het werkloosheidsbureau geattesteerd worden op een formulier C63-PARTICIPATIEFONDS.

  Welke zijn de formaliteiten tijdens de voorbereidingsperiode?
  Tijdens de voorbereidingsperiode moet u ingeschreven blijven als werkzoekende en in het bezit blijven van een controlekaart die u moet invullen volgens de erop vermelde instructies:

  maak geen melding op de controlekaart van de voorbereidende activiteiten, indien ze zich beperken tot de hierboven vermelde toegelaten activiteiten;
  verricht u andere activiteiten, of start u de zelfstandige activiteit reeds tijdens de periode van 6 maanden, vermeld dit dan op uw controlekaart, door de betreffende vakjes zwart te maken. U hebt dan geen recht meer op uitkeringen.
  Wil u een startlening en een renteloze lening aanvragen?
  Heeft u met het Participatiefonds en een Steunpunt voor starters een ondersteuningsovereenkomst afgesloten, dan kan u op het einde van de voorbereidingsperiode een startlening, al of niet in combinatie met een renteloze lening, aanvragen.

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst


Deze vraag beantwoorden