Welkom Gast. Inloggen or Registreren

Algemene voorwaarden Startersforum

Startersforum is een initiatief van zelfstandigen.be waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Berichten (zowel vragen als antwoorden) bevatten geen lasterlijke, beledigende, bedreigende, fascistische, racistische, seksistische of andere ongeoorloofde inhoud (zoals louter commerciële boodschappen of weinig relevante links).

De antwoorden zijn bedoeld om starters te helpen. In die zin dienen ze bij te dragen of aan te sluiten bij de inhoud van de vraag. Het heeft geen zin om anders te reageren of op vragen die al (voldoende) beantwoord werden.

Gebruikers erkennen dat de informatie die hen ter beschikking wordt gesteld via Startersforum, niet volledig noch exhaustief is. Zij kan geen professioneel advies van een boekhouder, accountant, jurist of andere professional vervangen.

Startersforum behoudt zich het recht voor om in te grijpen ingeval van misbruik met betrekking tot het plaatsen van berichten die niet beantwoorden aan bovenstaande bepalingen. Dit kan leiden tot het eenzijdig aanpassen of verwijderen van berichten.

Profiel

Iedereen kan een profiel aanmaken.

Startersforum behoudt zich het recht voor om een registratie al dan niet te aanvaarden. De registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen.

  • U verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie
  • U komt een van onze bepalingen niet na of u liet zulks in het verleden na waardoor wij redelijkerwijze kunnen aannemen dat u een dergelijke verplichting niet nakomt
  • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen of vermoeden dat uw registratie niet gewenst is.

Het staat Startersforum vrij om op te treden ingeval van misbruik. Dit kan resulteren in het eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging, verwijderen van een gebruikersaccount.

Intellectuele eigendom

De inhoud is in principe eigendom van Startersforum. Mogelijk worden sommige elementen door het auteursrecht beschermd.

Wie content wil reproduceren of publiek gebruiken, voor eigen rekening of voor rekening van een ander, moet daarom toestemming vragen.

Gebruikers gaan ermee akkoord geen door auteursrechten beschermd materiaal op dit vragenforum te plaatsen tenzij het onder eigen auteursrechten valt of u schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten.

Het is niet toegelaten om gekopieerde content op Startersforum aan te brengen d.w.z. gegevens of afbeeldingen die zich op andere sites bevinden, zelfs al gaat het om uw eigen website of die van een organisatie waaraan u verbonden bent.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden, onherroepelijk over aan Startersforum. Dat geldt zowel voor de vraagsteller als degene die de vraag beantwoordt.

Ingeval van misbruik ten overstaan van het intellectuele eigendomsrecht bij het plaatsen van content, is de plaatser volledig verantwoordelijk voor de gewraakte content. De content kan eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging, verwijderd worden.

Aansprakelijkheid

Startersforum biedt informatie en advies aan startende ondernemers. Die is afkomstig van verschillende bronnen en auteurs. Startersforum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd, onvolledig of verkeerd begrepen advies.

Startersforum garandeert geen resultaat op basis van beslissingen genomen na het lezen van de antwoorden op de vragen. Hoewel wij veel aandacht besteden aan de kwaliteit van dit forum, is het niet aan ons om de juistheid, compleetheid en de bruikbaarheid van de informatie of het advies aan een beginnende zelfstandige te garanderen.

De gebruiker erkent dat noch wij, noch de personen of organisaties die vragen beantwoorden, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de berichten op dit vragenforum. De gebruiker aanvaardt dat het gebruik van alle informatie op Startersforum, volledig op eigen risico en aansprakelijkheid gebeurt.

Wij garanderen niet dat geposte berichten geen inbreuk plegen op de rechten van derden, noch dat de vragen en antwoorden correct, volledig en up-to-date zijn. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van geplaatste berichten die afkomstig zijn van om het even wie en die niet correct zouden blijken te zijn of in strijd met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden.

Indien u de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient u ons hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen. Dit vragenforum bevat een contactformulier waarmee het mogelijk is om een klacht in te dienen.

Startersforum is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van dit vragenforum. Net zo min als Startersforum aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud van websites die het voorwerp uitmaken van externe links.

Persoonsgegevens

Om als startende zelfstandige vragen te kunnen stellen, dient u een paar gegevens in te vullen. De gegevens die u aan Startersforum verstrekt om een profiel aan te maken, worden uitsluitend verwerkt volgens de gangbare wettelijke bepalingen en worden nooit meegedeeld aan derden.

Dat geldt ook voor de gegevens die een startende ondernemer achterlaat via het contactformulier.

Gebruikers hebben steeds het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en waar nodig aan te laten passen. Zij kunnen op gelijk welk ogenblik vragen om gegevens te verwijderen. Dat kan door gebruik te maken van het contactformulier.

Cookies

De forumsoftware slaat een cookie op in de cache van uw browser. Concreet betekent dit dat een tekstbestand met een klein stukje informatie, door uw computer wordt bijgehouden. Het gaat hierbij om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daardoor wordt het gemakkelijker om in- en uit te loggen. Gewoon omdat het systeem uw gegevens onthoudt en u deze dus niet telkens opnieuw hoeft in te geven. De software verstuurt geen andere gegevens van of naar uw computer.

Algemene bepalingen

Door van dit vragenforum gebruik te maken, verbinden gebruikers zich ertoe om de bepalingen op deze pagina te aanvaarden en na te leven.

Iedere gebruiker verbindt zich ertoe om

  • Het vragenforum te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden
  • Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen
  • Geen handelingen te verrichten die ons, op gelijk welke wijze, kunnen schaden
  • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid of op de rechten van derden onmiddellijk te melden
  • De technische veiligheidsmaatregelen van Startersforum niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of ze zelf te gebruiken
  • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van het vragenforum te verstoren
  • Uw gegevens, software en installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s te beschermen.

Het staat Startersforum vrij om deze bepalingen op gelijk welk ogenblik aan te passen zonder hierover voorafgaandelijk met om het even welke gebruiker te moeten communiceren. Als deze bepalingen aangepast worden, vindt u de gewijzigde versie hier meteen terug.

Onze laatste aanpassing dateert van 12 juli 2013

 

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.